Regulamin

świadczenia usług drogą elektroniczną

Cel Regulaminu

Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez firmę Salon Ireneusz Łukasiewicz, ul. Markiewicza róg Wielkopolskiej, 72–600 Świnoujście, wpisany do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP: 855 134 40 76 (zwany dalej jako Usługodawca), za pośrednictwem strony internetowej www.telebimy.swinoujscie.pl (zwana dalej jako Serwis), a także tryb postępowania reklamacyjnego. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw w szczególności mowa tu o przepisach ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczenie usług drogą elektroniczną Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm. (zwanej dalej jako Ustawa).

Postanowienia Ogólne

 1. Usługodawca ustala regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

 2. Świadczenie usług drogą elektroniczną rozumiane jest jako wykonywanie czynności polegających na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnych w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego.

 3. Użytkownikiem jest podmiot korzystający z usług firmy Salon Ireneusz Łukasiewicz, będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

 4. Usługa oznacza funkcjonalność Serwisu umożliwiająca Użytkownikowi zapoznanie się z ofertą Usługodawcy, tj. firmy Salon Ireneusz Łukasiewicz, poprzez przesłanie zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego lub formularza zamówienia.

 5. Umowa rozumiana jest jako umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, do której zawarcia dochodzi poprzez akceptację niniejszego Regulaminu i rozpoczęcie korzystania z Usługi.

 6. Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 7. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej Usługodawcy www.telebimy.swinoujscie.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług.

 8. Rozpoczęcie korzystania z Usług objętych Regulaminem jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią, zrozumieniem i pełną akceptacją warunków Regulaminu, co Użytkownik oświadcza, zaznaczając checkboxa “Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką Prywatności oraz akceptuję Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną”.

 9. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z usług Usługodawcy, tj. od chwili rozpoczęcia korzystania z serwisu.

 10. Użytkownik zobowiązuje się do niedostarczania Usługodawcy treści o charakterze bezprawnym, w szczególności do:

 1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, w tym np. wypełnianie formularza kontaktowego w imieniu osoby trzeciej bez jej zgody bądź wysyłania wiadomości o treściach wulgarnych, bądź w inny sposób naruszających prawo;

 1. korzystania z serwisu Usługodawcy w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie właściwego oprogramowania lub urządzeń.

 1. Użytkownik może w każdym czasie uzyskać darmowy dostęp do Regulaminu oraz do Polityki prywatności poprzez stronę www.telebimy.swinoujscie.pl, a także w każdym czasie pobrać Regulamin w tym sporządzić jego wydruk papierowy.

Zakres usług

 1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną następujące usługi:

 1. Usługa wyświetlania i odczytywania treści w Serwisie.

 1. W zakresie wyrażonej przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych, Usługodawca kontaktuje się z Użytkownikiem, który uprzednio wypełniając formularz kontaktowy wyraził zainteresowanie ofertą; usługa ta jest bezpłatna.

 1. W zakresie wyrażonej przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych, Usługodawca kontaktuje się z Użytkownikiem, który uprzednio wypełniając formularz zamówienia wyraził zainteresowanie ofertą; usługa ta jest bezpłatna.

 1. Usługodawca podczas kontaktu z Użytkownikiem bada potrzeby Użytkownika w celu dopasowania i przedstawienia mu najlepszej oferty.

 1. W Serwisie mogą być również oferowane inne usługi niż te opisane w niniejszym Regulaminie, na zasadach określonych w opublikowanych w Serwisie odrębnych regulaminach szczegółowych.

Korzystanie z usług

 1. Usługodawca świadczy usługi na rzecz Użytkownika w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie lub w indywidualnej ofercie, jeśli taka została złożona i przyjęta przez Użytkownika.

 2. Korzystanie z usług świadczonych przez serwis przebiega w następujący sposób:

 1. Rozpoczęcie korzystania z usług świadczonych przez Serwis, w tym objętych niniejszym Regulaminem, możliwe jest po wypełnieniu ankiety lub formularza kontaktowego dostępnego na stronie Usługodawcy;

 1. Następnie Usługodawca kontaktuje się z zainteresowanym Użytkownikiem poprzez podany przezeń w formularzu kontaktowym lub formularzu zamówienia numer telefonu, czy też adres e-mail.

 

 1. Podczas rozmowy telefonicznej lub korespondencji mailowej zostanie przedstawiona Użytkownikowi oferta usług, mogąca go zainteresować.

 1. Z uwagi na charakter świadczonych przez Serwis usług, należy wskazać, iż nie dochodzi do zawarcia Umów za pomocą Serwisu bezpośrednio pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, a usługa ma charakter pomocy przy wyborze najwłaściwszej dla Użytkownika oferty.

 2. Złożenie zapytania poprzez formularz kontaktowy nie rodzi po stronie Użytkownika obowiązku zawarcia umowy.

 3. Złożenie zgłoszenia poprzez formularz zamówienia nie rodzi po stronie Użytkownika obowiązku zawarcia umowy.

 4. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu wymagany jest stabilny dostęp do Internetu oraz przeglądarka Internet Explorer w wersji 8.0 lub wyższej, Chrome 34 lub wyższej, FireFox 29 lub wyższej oraz włączenie obsługi JavaScript i plików cookies.

 5. W Serwisie mogą być wykorzystywane następujące technologie: Java, JavaScript, Macromedia Flash, XML, PHP, DHTML, cookies, HTML, CSS. 3. 

Reklamacje

 1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej korzystania przez niego z usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną.

 1. Celem realizacji powyższych uprawnień należy przesłać wiadomość mailową na adres biuro@telebimy.swinoujscie.pl lub pisemnie drogą pocztową na adres Salon Ireneusz Łukasiewicz, ul. Wybrzeże Władysława IV (budynek przeprawy promowej), 72-600 Świnoujście, z dopiskiem „Reklamacja e-usługi”.

 

 1. By reklamacja mogła zostać rozpatrzona musi zawierać następujące elementy: opis problemu będącego jej podstawą oraz datę i godzinę wystąpienia problemu, imię i nazwisko zgłaszającego, adres e-mail, numer telefonu oraz treść uwagi lub żądania, np. usunięcia danych bądź ich zmiany (w tym przypadku należy wskazać nowy adres e-mail, na który ma być świadczona usługa).

 

 1. Reklamację należy złożyć nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia, kiedy wystąpiła przyczyna reklamacji.

 

 1. Odpowiedź na reklamację udzielana jest bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty jej otrzymania.

 

 1. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacji.

Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za błędy w transmisji danych, w szczególności spowodowane awarią systemów teleinformatycznych, systemów telekomunikacyjnych, systemów zasilania oraz z powodu opóźnień w działaniu zewnętrznego operatora zapewniającego transmisje danych.

 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu z przyczyn niezależnych od Usługodawcy.

 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami umów obowiązujących pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem.

 4. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia przez Użytkownika formularzy dostępnych w Serwisie, w szczególności polegającego na podaniu przez Użytkownika błędnych lub nieprawdziwych danych, odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca ma prawo zablokować dostęp do Serwisu lub jego części z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Serwisu lub wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Użytkownika lub Usługodawcę.

 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych swojego systemu teleinformatycznego, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwiać Użytkownikom korzystanie z Usług. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby terminy prac i przewidywany czas ich trwania były podane do informacji w Serwisie przed rozpoczęciem prac.

 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian Regulaminu w dowolnym terminie o czym Użytkownicy zostaną poinformowani drogą mailową lub poprzez umieszczenie przez Usługodawcę stosownego komunikatu na stronie www.telebimy.swinoujscie.pl. Zmiany wchodzą w życie z dniem określonym w informacji o zmianie, a w braku takiej wzmianki, w dniu ogłoszenia zmienionej wersji Regulaminu na stronie Serwisu. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu zmian jest równoznaczne z wyrażeniem dla nich zrozumienia i akceptacji.

 4. Do świadczenia Usług ma zastosowanie Regulamin w brzmieniu obowiązującym na dzień korzystania z Usług.

 5. W przypadku gdy jakiekolwiek postanowienie Regulaminu okaże się nieważne, bezskuteczne lub w inny sposób wadliwe prawnie, kwestionowane postanowienia Regulaminu nie znajdują zastosowania. W takiej sytuacji wadliwe postanowienia zastępują przepisy obowiązującego prawa. Postanowienia Regulaminu nie naruszają możliwości powoływania się przez Użytkowników będących konsumentami na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów.

 6. W odniesieniu do informacji prezentowanych w ramach Serwisu, które zostały w nim zamieszczone lub dostarczone przez podmioty trzecie, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, lub kompletność tych informacji, jak również za ich przydatność dla jakichkolwiek działań Użytkownika.

 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz Ustawy a także innych obowiązujących przepisów prawa.

 8. Spory wynikłe na tle interpretacji lub wykonania Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy według przepisów prawa.

 9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 07.01.2020 r.